Gerbs

Aktualumi

Volûda

Literatura

Viesture

Muoksla

Etnokultura

Dûmu meiti

Vasals
Bazneica
Ðkolâni
Studenti
Breivî servisi

Gostu gruomota

Saitys

. (.)


latgola.lv

Apsavçrt neits | Nûsyuteit atsaceiðonu | Saroksts | Pyrmuokejuo viests | Cyta viests

vasals

Latgalu lugu bibliografeja

Syuteituojs: Arturs Rubenis <arubenis_N@N_ix.netcom.com> (user-2injjtm.dialup.mindspring.com)
Data: Catûrtdiò, 2001 gods apreïa (sulu) mieneða 26 dînys 18 stuòdçs 46 mynotûs


Lietoti LaPalatino fonti jeb garnitura.
Lai atvertu pareizu tesktu, lietojiet savus fontus, parmainot garumzimes un
mikstinajumus visam tekstam uz reizi. Mekintosa programas to atlauj.

LATGAÒU DRAMAS MONTØJUMS.
Alfabetiskais rødeitøjs

Bér‡gola Dramaturga latga¬u dramas montøjums. Bibliografiskî dati.
[Sastødéja A. Rubenis.] Ezerme‡å ; Bér‡gola Dramaturgs, 1995. 16p. : 22
cm. (Bér‡gola Dramaturga lugu aproksti,No.2)
1.Latgalian drama - Bibliography. I. Rubenis, Arturs, 1927- , ed. II.
Bér‡gola Dramaturga lugu aproksti, no.2.

ÈVODAM.

Reikødami Bér‡gola lugu seminaru un izdüdami Bér‡-gola Dramaturgu 1992.godå
søcem runøt par latga¬u dramas montøjumu.
Myusim pasalaiméja. Misiña bibliotekå atsaroda Norberta Trepßas sastødeitais
un bibliografijå îraksteits latga¬u dramas saroksts (Rokstu krøjumå
latga¬u drukas aizlîguma atce¬ßonas 40.g. atcerei, p. 419-424. Verîs arî
BD-6: 6-11). Nü tur mynåtim 74 dorbim varim pavairøt pyrmüs
çetrdesmit. Cik nu atlykußajim 34 varésim atrast, poßlaik nav zynoms.
UUU

1994.goda oktobrî un novembrî péc ßitø saroksta nu Latgolas Kulturvéstures
muzeja bibliotekas krøjumim Rézekné varéjom izkopét lobu da¬u lugu poßu.
BD redaktors izkopétøs lugas ir sakørtøjis pavairoßonai.
Lugas LKM bibliotekå atsaroda da‡aidu eksemplaru skaitå. Da‡ai lugai beja
vairøki eksemplari. Cyti vîns vîneigs un tys bédeigå støvüklî. Daudzi lugu
beja ‡urnalüs.
Tüs pørkopejüt atsakløja teksta iztryukumi. LKM biblioteka ‡urnålim, kai
Sauleitei voi Zîdünim nabeja pi¬neigu eksemplaru. Tî byus jømeklej cytur.
Ar vysim tryukumim, latga¬u dramas montøjums pamozom tiks savøkts, sakørtots
un pavairøts îrübe‡otå skaitå. Gol- vonükørt biblioteku, dramaturgu un
literaturas pétnîku vajadzeibom.
Latga¬u dramas montøjuma apraksteißona un izvérteißona vé¬ prîkßå, bet itî
bibliografiskî aproksti ir jau vîns süleits uz prîßku.
Losüt lugu eksemplarus byus ra- dzams, ka daudzu grømotu originali, kuri
izmontoti nükopéßonai, beja jau sabüjøtå støvüklî.
Pavairojüt latga¬u lugas svoreigi ra- deit îspaidu par originalim, tü volüdu,
kaidå lugas izdütas. Te lobs materials filologim latga¬u volüdas
péteißonai.
Nu ‡urnalim izkopétî teksti beja jøpørkørtoj un jønumurej nu gola. Te rodøs
gryuteibas, kod atsakløja ka, pîmåram Tø¬valda lugom, da‡üs Sauleites
numerüs tryuka pylna teksta. Tys vé¬ jømeklej, eksemplars nu jaunå
jøîkørtoj, pyrms tiksim pi pi¬neiga lugas eksemplara. Tümår, pyrmos
çetrdesmit lugas drei‡ byus pîejamas.
Itys lugu aproksts düd tikai bibliografisküs datus, kaidi tî pasarødeisîs
kotrai lugai, kod tei tiks pavairøta.
Lai pétnîkim byutu skaidrs, ka te dareißona ar originalu kopijom, vysur
pavairøtøs lugøs byus atzeime, ka tøs izdütas BD apgødeibå, turkløt ar
latga¬u dramas montøjuma serijas apzeiméjumu.
Nu ‡urnalim izkøpetom lugom, kurom tryukst lopas, apzeimésim ar ™.

###

Itys lugu aproksts sastøv nu trejom da¬om.
Vyspyrms, apraksteita BD latga¬u dramas montøjuma serija.
Tod: pîlykts meklejamü lugu sa- roksts.
Beidzüt: jau grømotøs izdütøs lugas.
Kai kotram søkumam, itim aprokstim byus pa klaidai. Laseitøji lyugti redaktoru
breidynøt. Kurim byutu tryukstüßu lugu eksemplari - lyugtum aizdüt
pørkopéßonai.

###

BD cer, ka latga¬u filologim interesés pavairøtøs lugas apraksteit un
izvértét.
Vyspyrms, apraksteißona.
Tur BD jau devis pyrmü lugu aprokstu: verîs BD lugu aprokstu nr. 1 - Rubena
lugu aproksti. Íinî aprokstå düts pîmårs, kaidi lugu aproksti, péc BD
redakcijas uzskotim, bütu nüdereigi.
Ëtrkørt, lugu izvértéjums. Vé¬ naizpéteits Apßinîks, Kazlasa, Valpitra uc.
snågums latga¬u dramå.
Vajadzeigi taidi lugu izvértéjumi, kuri byutu faktuali, lîtiski un rodüßi
interpretativi. Lai tî nabyutu uz subjektîvas patikßonas/napatikßonas, bet
gon uz dramas pamatprincipim îstødeiti.
Voi lugas pasa¬aun uz dialogu? Cik tur skotuvyskas darbeibas? Kaidi roks-
turi? Kaida volüda?
Kas lugå nüteik - voi tys motiveti un seceigi atsarysynoj? Kai pasarøda
vørü~i? Kaidas idejas autors aizskar un rysynoj. Kas ir laikmeta atspulgs,
kas universala vérteiba un kai tei atspulgøta lugå. Vértét vajag lugu, na
autoru.
Byus ari jøpapétej cik, kod, kur kaida nu latga¬u montøjuma lugom izrødeitas?
Tys vajadzeigs Latgolas un vysas Latvijas kulturvésturei

™™™

Personas voi îstødes, kuru rükøs byutu vé¬ myusu bibliografijøs namynåtøs
lugas un autori, pîsaceit un pîsyuteit lugu kopijas B”RÛGOLA DRAMATURGA
redaktoram.

™™™

Apßinîks, Pîters, 1887-1942.
Deve~i véji, un Pi fotografa. Autora izd. Rézekné : Dorbs un Zynøtne, 1935;
Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1995. 88p. 22cm. (BD latga¬u dramas
montø- jums, 1-2)
At head of title: P.Apse. [pseud.]
A reprint from original edition.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Deve~i véji. II. Title: Pi
fotografa. III. Series: BD latga¬u dramas montøjums, 1-2

Apßinîks, Pîters, 1887-1942
Marija Mada¬a. Drama pîcüs célînüs. Autora izd. Rézekné : Dorbs un Zynøtne,
1937; Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1995. 67p. 22cm. (BD latga¬u
dramas montøjums,14)
A reprint from original edition.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Marija Mada¬a. II. Series: BD
latga¬u dramas montøjums, 14.

Apßinîks, Piters
Me¬ku¬i, jüku ludze~a, 1 cél. Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1995. p.
22cm. (BD latga¬u dramas montøjums, 41)
Originally in: Da‡aidi roksti, 1937.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Melku¬i. II. Series: BD latga¬u
dramas montøjums. 41.

Apßinîks, Pîters, 1887-1942
Pazudußais dåls. Skotu luga çetrüs célî~üs, izveidøta nu sv. Rokstu. Autora
izd. Rézekné : Dorbs un Zynøtne, 1937; Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs,
1995. 48p. 22cm. (BD latga¬u dramas montø- jums, 5)
At head of title: P.Apßinîks.
A reprint from original edition.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Pazudußais dåls. II. Series: BD
latga¬u dramas montøjums, 5

Apßinîks, Piters
Pî mîrtîsneßa; jüku gobbols vînå skotå. Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1995.
p. 22cm. (BD latga¬u dramas montøjums, 42)
Originally in: Da‡aidi roksti, 1937.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Pî mîrtîsneßa. II. Series: BD
latga¬u dramas montøjums. 42.

Apßinîks, Pîters, 1887-1942
Rokstu krøjums II: Lugas. Autora izd. Rézekné : Dorbs un Zynøtne, 1929;
Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1995. 125p. 22cm. (BD latga¬u dramas
montøjums,12-13)
At head of title: Apse. [pseud.]
Contents: Dorba søkumå.--Dzeive bez mérka.
A reprint from original edition.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Rokstu krojums II: lugas. II.
Title: Dorba søkumå. III. Title: Dzeive bez mérka. IV.Series: BD latga¬u
dramas montøjums, 11-13.

Apßinîks, Pîters, 1887-1942.
Rokstu krøjums III. Lugas. Autora izd. Rézekné : Dorbs un Zynøtne, 1930;
Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1995. 92p. 22cm. (BD latga¬u dramas
montø- jums, 3-4)
At head of title: Apse. [pseud.]
Contents: Sebastijans.-- Divi ce¬i.--
A reprint from original edition.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Sebastijans. II. Title: Divi
ce¬i.. III. Title: Rokstu krøjums III - Lugas. IV.Series: BD latga¬u
dramas montøjums, 3-4

Apßinîks, Pîters, 1887-1942
Seßas komedijas. Autora izd. Rézekné : Dorbs un Zynøtne, 1937. Bérzgalé :
Bér‡gola Dramaturgs, 1995. 98p. 22cm. (BD latga¬u dramas montøjums,
6-11)
Contents: Vacuma dînas.-- Èvas pør- protums.-- Ari politika.-- Jaunais dzej-
niks.-- Pi ørsta.-- Jaunais politiks. --
A reprint from original edition. 1. Latgalian drama (Collections). I.
Title: Vacuma dînas. II. Title: .Èvas pørprotums. III. Title: Ari
politika. IV. Title:: Jaunais dzejnîks. V. Title: Pi ørsta. VI. Title:
Jaunais politiks. VIII. Title: Seßas komedijas. III. Series: BD latga¬u
dramas montøjums, 6-11.

Apßinîks, Pîters, 1887-1942
Veronika, drama nu pyrmüs kristticigus laikim seßüs célînüs. Autora izd.
Rézekné : Dorbs un Zynøtne, 1928; Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1995.
76+[4]p. 22cm. (BD latga¬u dramas montø- jums, 15)
A reprint from original edition.
Biography included; p.509-512, from Latga¬u literaturas vésture, by M.Bukßs.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Veronika. II.Series: BD latga¬u
dramas montøjums, 15

Kazlass, Jezups, 1887-1965)
Genovefa. Tragedija 4 celînüs, 6 ainøs nu senejim bruniku laikim / Ozits.
Rézekné, "Zynøtne un Dorbs, 1926; Bér‡gola Dramaturgs, 1995. 43p. 22cm.
(BD latga¬u dramas montøjums,21)
. 1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Genovefa. II. Series: BD
latga¬u dramas montøjums, 21.

Kazlass, Jezups, 1887-1965)
Nanülicis - nameklej. Komedija 2 célî~üs. Pørstrødøjis Ozits. Bér‡gola
Dramaturgs, 1995. p. 14cm. (BD latga¬u dramas montøjums,20)
A reprint. Bibliographic data in- cluded.
Originally appeared in ZÈDËNIS, no. 6 un 7, 1923.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Nanulicis - nameklej. II.
Series: BD latga¬u dramas montøjums, 20.

Kazlass, Jezups, 1887-1965)
Pazudußais dåls. Drama pîcøs ainøs./ J. Kazlass. Bér‡gola Dramaturgs, 1995.
16p.: 22cm. (BD latga¬u dramas montø- jums, L-3)
A reprint in double columns.
Originally appeared in SAULEITE, no.9, p.13-15; no.10, p. 13-15 and no.12,
p.11-16, 1937.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Pazudußais dåls. II. Series: BD
latga¬u dramas montøjums, L-3.

TIKAI NIKAM NASOKI

Latkovskis, L Mozais müceklis. Luga pîcüs célî~üs. Péc italîßu
autora Alberta Piotona lugas breivi pørstødøja L.Latkovskis. Vi¬akå : J.
Cybu¬ska izd, 1939; Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1995. 32p. 22cm.
(BD lat- ga¬u dramas montøjums, 22)
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: : Mozais müceklis. II. Pioton,
Albert, jt. authh. III. Series: BD latga¬u dramas montøjums, 22

Lîpi~ß, Pîters
Vacî un jaunî. Dzeives bi¬des 3 celînüs. Sarakstija Piters Lîpi~ß. Bér- galé
: Bér‡gola Dramaturgs, 1995. 27p. 22cm. (BD latga¬u dramas montøjums,
38)
A reprint from original edition, 1914, St. Petersburg.
B 1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Vacî un jaunî. II. Series:
BD latga¬u dramas montøjums, 38.

Opyncåns, Jønis, 1899-1973.
Dzeives reits. Drama pîcüs célînüs. Rézekné : "Grømota", 1923; Bérzgalé :
Bér‡gola Dramaturgs, 1995. 72p. 22cm. (BD latga¬u dramas montøjums,23)
A reprint from original edition.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Dzeives reits. II. Series: BD
latga¬u dramas montøjums, 23.

Rupai~s, Ontons, 1906-1976.
Dzymtå zemé. Komedija 3. célînüs. Rézekné: îsp. "Dorbs un Zynøtne, 1936;
Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1995. 63p. 23cm. (BD latga¬u dramas
montø- jums, 16)
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Dzymtå zemé. II. Series: BD
latga¬u dramas montøjums, 16.

Rupai~s, Ontons, 1906-1976.
Jaunå audze. Jaunatnes luga ar dzies- måm 3. célienos.Autora manuskripts.
Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1995. 34p. : music ; 23cm. (BD latga¬u
dramas montøjums, L-1)
Reprinted from an original type- script.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Jaunå audze. II. Series: BD
latga¬u dramas montøjums, L-1.

Rupai~s, Ontons, 1906-1976.
Laikmetu mai~a. Tautas skotu luga 5. célînüs. Rézekné: îsp. "Dorbs un
Zynøtne, 1930; Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1995. 77p. 22cm. (BD
latga¬u dramas montøjums, L-2)
Reprint from the original edition, rearranged into two paralel columns.
Author's original introduction in- cluded and a commentary by M.Bukßs, from
Latga¬u literaturas vésture p.701- 707.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Laikmeta mai~å. II. Series: BD
latga¬u dramas montøjums, L-2.

Selicka, Dominika, dz. Kundzéßa, 1899-1967.
Leontina, un: Precîbas / Dominika [pseud.] Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs,
1995. p. 22cm. (BD latga¬u dramas montøjums, 17)
Reproduced from Dzimtines ska~as, 1925, no. 1-2; Act 2-3 missing?
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Leontina. II. Title: Precîbas.
III. Dominika [pseud.]. IV. Series: BD latga¬u dramas montøjums, 17.

Strods, Pîters, 1892-1960.
Aizdzereibas; jüks 1 cél. / Latgalåns [pseud,] Bérzgalé : Bér‡gola
Dramaturgs, 1995. p. 22cm. (BD latga¬u dramas montøjums, 51)
Originally in Zîdünis, 1924, no. 22-23.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Aizdzereibas. II. Series: BD
latga¬u dramas montøjums. 51.

Strods, Pîters, 1892-1960. Dzeives vi¬~üs, drama 5 cél. /
Latgalåns [pseud.] Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1995. 40p. 22cm.
(BD latga¬u dramas montøjums, 18)
Originally appeared in: Zîdünis, 1925 +1926.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Dzeives vi¬~üs. II. Series: BD
latga¬u dramas montøjums, 18.

Strods, Pîters, 1892-1960. Pøvule~ß; luga divüs célî~üs /
sarakstéja Latgalåns. Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1995. 24p. 22cm.
(BD latga¬u dramas montøjums, L-5)
Originally in: Zîdünîs 1928, no.2-3.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Pøvule~ß. II. Latgalåns [pseud.]
II. Series: BD latga¬u dramas montøjums, L-5

Trasuns, Francis,1864-1926.
Nügrymußø pile. Drama 3 célînüs. / Francis Trasuns. {Rézekné?] Fr. Trasuna
Pîmiñas Fonds, 1928; Bér‡gola Drama- turgs, 1995. 67p. 22cm. (BD
latga¬u dramas montøjums, 19)
A reprint from original edition.
A biographical data included, along with author's introduction.
B 1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Nügrymußo pile. II. Series:
BD latga¬u dramas montøjums, 19.

Krava¬s, Konstantins, 1900-1978. Jaunî spåki. Luga 3 célî~üs.
Autora izd. Rézekné, 1932; Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1995. 36p.
22cm. (BD latga¬u dramas montøjums, 31)
Originally published in 1932.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Jaunî spåki. II. Series: BD
latga¬u dramas montøjums, 31

Rudoviçs, J
Nav precinîku. Nu Verßanina pørstrødøjis sküløtøjs J. Rudoviçs. Bérz- galé :
Bér‡gola Dramaturgs, 1995. 12p. 22cm. (BD latga¬u dramas montøjums,
35)
Reprinted from Zîdünis, 1923, no. 4-5.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Nav precinîku. II. Verßanin, N.N.
III. Series: BD latga¬u dramas montøjums, 35

Bole~ß, Jezups
Vacais dokters. Jüku ludzeña vînå célînå.Sarakstéja Jezups Bøle~ß. Bérzgalé:
Bér‡gola Dramaturgs, 1995. 20p. 22cm. (BD latga¬u dramas montøjums, 36)
A reprint from SAULEITE, April and May issues, 1936.
B 1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Vacais dokters. II. Series:
BD latga¬u dramas montøjums, 36

Ancåns, Aleksandrs
Kü støsteja svåtku nakts zvoni; Zîmas svåtku fantazija jaunøtnei. Bérzgalé :
Bér‡gola Dramaturgs, 1995. 11p. 22cm. (BD latga¬u dramas montøjums, 37)
A reprint from ZÈDËNIS (1935), no.10-12.
B 1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Kü støsta svatku nakts zvoni.
II. Series: BD latga¬u dramas montøjums, 37.

Pope, N Tîsas breinumi. Dzeives aina 4 cé- lî~üs péc Skoborgas
støsta Kaidi brei- numi nüteik pî tîsas. Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs,
1995.
16p. 22cm. (BD latga¬u dramas montø- jums, 39)
Skoborgas (Vi¬a Plüdoña?) støsta dramatizéjums.
In: Dzimtines skañas,, 1925, no.1, p.26-34; no.2 p.13-18;
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Tîsas breinumi. II. Skoborga,
[pseud.], jt. auth.III. Series: BD latga¬u dramas montøjums, 39.

Dainis [pseud.]? Divi izradzåtî. Drama 2 cél. Bérzgalé :
Bér‡gola Dramaturgs, 1995. 20p. 22cm. (BD latga¬u dramas montøjums,
40)
Originally in: Sauleite, 1931, no.8, 3-7; no. 10. p.6-9; un no.11, p.4-5.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Divi izradzåti. II. Series: BD
latga¬u dramas montøjums. 40.

Çivle, Antonina
Egleite. Zîmas svåtku ludze~a pamatskülai / Latgalîte. Bérzgalé : Bér‡gola
Dramaturgs, 1995. p. 22cm. (BD latga¬u dramas montøjums, 43)
Originally in: In: Tåvu zemes kalenders, 1944.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Egleite. II. Series: BD latga¬u
dramas montøjums. 43.

Katlass, Jezups
Betlejemas staleits, drama 4 cél. / Ozeits. 1924. Bérzgalé : Bér‡gola
Dramaturgs, 1995. p. 22cm. (BD latga¬u dramas montøjums, 44)
Originally in: In:
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Betleemas staleits..II. Series:
BD latga¬u dramas montøjums. 44.

Katlass, Jezups
Tikai nikam nasok! Komedija 1 cél./ Ozeits. Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs,
1995. p. 22cm. (BD latga¬u dramas montøjums, 45)
Originally in: Zîdünis, 1924, 20-21
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Tikai nikam nasok!. II. Series:
BD latga¬u dramas montøjums. 45.

Krava¬s, Konstantins, 1900-1978.
Nabadzeiba. dram. fragments. Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1995. p. 22cm.
(BD latga¬u dramas montøjums, 46)
Originally in: Zîdünis, 1934, 9-12.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Nabadzeiba. II. Series: BD
latga¬u dramas montøjums. 46.

Maléjiña,
Pørsle~a. Zîmassvåtku pørsoka, 3 cél. Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1995.
p. 22cm. (BD latga¬u dramas montøjums, 47)
Originally in: Zîdünis, 1922, no.8-8.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Pørsleña. II. Series: BD latga¬u
dramas montøjums. 47

R, Natålija
Kødé¬ jøsamøca? Bårnu komedija 2 cél./ sarakstéja Natalija R. Bérzgalé :
Bér‡gola Dramaturgs, 1995. p. 22cm. (BD latga¬u dramas montøjums, 48)
Originally in: Zîdünis, 1923, no. 9.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Kødé¬ jøsamoca? . II. Series: BD
latga¬u dramas montøjums. 48.

Sinkeviçs, Stanislavs, 1906-1936.
Kopsåtas smi¬tis.
Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1995. p. 22cm. (BD latga¬u dramas
montøjums, 49)
Originally in: Jaunais vørds, 1929, 5-6. 7-8
Zemnîka ziñas? 1929.

1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Kopsåtas smi¬tis. . II. Series:
BD latga¬u dramas montøjums. 49.

Sprüd‡s, A¬berts Vîgla uzvara, komedija 1 cél. / A¬berts. Bérzgalé : Bér‡gola
Dramaturgs, 1995. p. 22cm. (BD latga¬u dramas montøjums, 50)
Originally in: Zîdünis, 1924, no,. 22-23.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Vigla uzvara. II. Series: BD
latga¬u dramas montøjums. 50.

Tabine, Rozalija, 1890-1965.
Aicynøjums. Drama 3 célînüs./ Naaiz- mérstule. Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs,
1995. p. 22cm. (BD latga¬u dramas montøjums, 52)
Originally in: Draugs, (1930), no.4-5; ( 1931) 1-2;
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Aicynøjums. II. Series: BD
latga¬u dramas montøjums. 52

Tabine, Rozalija, 1890-1965.
Dorbs un dzîsme/ Naaizmérstule. Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1995. p.
22cm. (BD latga¬u dramas montøjums, 53)
Originally in: Zîdünis, (1924), no.3.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Dorbs un dzîsme. II. Series: BD
latga¬u dramas montøjums. 53

Tabine, Rozalija, 1890-1965.
Kristeigø varüne. Drama 3. cél./ Naaizmérstule. Bérzgalé : Bér‡gola
Dramaturgs, 1995. p. 22cm. (BD latga¬u dramas montøjums, 54)
Originally in: ZÈDËNIS, (1932) no.11-12; (1933) no.1-2;
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Kristeigø varüne. II. Series: BD
latga¬u dramas montøjums. 54

Tabine, Rozalija, 1890-1965.
[Naaizmérstules lugas / Naaizmérs- tule.] Bér‡gola Dramaturgs, 1995. 44p.
22cm. (BD latga¬u dramas montøjums, 24-27)
Contents: Puçu kéninîne--Anite - ro- gonas nogüs.-- Anite - vintule.-- Péc
div- desmit godim.-- Naaizmérstule.
Biography included: p.543-550 from Latga¬u literaturas vésture, by M.Bukßs.
Reprints from ZÈDËNIS, (1930).no.1 (Puçu kéninîne); (1923, no 6-7 (Anite -
rogonas nogüs); (1923, no. 4-5 (Anite - vIntule) Tåvu zemes kalenders,
1944 (Péc divdesmit godim).
B 1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Naaizmérstules lugas.. II.
Title: Puçu kéninîne. III. Title: Anite - rogonas nogüs. IV. Title: Anite-
vintule. V. Title: Péc divdesmit godim.-- VI. Naaizmérs- tule.VII. Series:
BD latga¬u dramas mon- tøjums, 24-27.

Tabine, Rozalija, 1890-1965.
Pådejais vokors saimé / Naaizmérstule. Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1995.
p. 22cm. (BD latga¬u dramas montøjums, 55)
Originally in: Tåvu zemes kalendars, 1944.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Pédéjais vokors saimé. II.
Series: BD latga¬u dramas montøjums. 55

Va¬pîters, Bronislavs, 1899-
Aßneigais zvårasts. Drama 3 célînüs. / Tolivalds [pseud.] . Bérzgalé :
Bér‡gola Dramaturgs, 1995. p. 22cm. (BD latga¬u dramas montøjums,32)

Reprint from SAULEITE, (1; (1931): no.1, p.5-8, no. 2, p. 5-7; no.3, p. 5-7;
no.5, p.6-7, no.6, p.6-7
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Marija Mada¬a. II. Series: BD
latga¬u dramas montøjums, 32.

Va¬pîters, Bronislavs, 1899-
Çigøni. Jautra komedija 2-üs célînüs nu såd‡as dzeives / Tolivalds [pseud.] .
Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1995. 20p. 22cm. (BD latga¬u dramas
montøjums, 29)
Reprinted from SAULEITE (1928), no.8-9.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Çigøni. II. Series: BD latga¬u
dramas montøjums, 29.

Va¬pîters, Bronislavs, 1899-
Movßas ekzamens. Jüks vînå célînî / Tolivalds [pseud.] . Bérzgalé Bér‡gola
Dramaturgs, 1995. 8p. 22cm. (BD latga¬u dramas montø- jums,3o)
Reprint from SAULEITE (1928), no.12.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Movßas ekzamens. II. Series: BD
latga¬u dramas montøjums, 30

Va¬pîters, Bronislavs, 1899-
Kur valnam lita gryuta, tur jys bøbu syuta. Komedija vinå célînî. / Tølivalds
[pseud.] . Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1995. p. 22cm. (BD latga¬u
dramas montøjums,33)
p. 22cm.
Reprint from SAULEITE, (1931): no.12, (1932): no.1-3 .
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Marija Mada¬a. II. Series: BD
latga¬u dramas montøjums, 33.

Va¬pîters, Bronislavs, 1899-
Inteligentais bezdarbnîks. Tolivalda komedija 2. célînüs. Rézekné: Dorbs un
Zynøtne,1936.; Bérzgalé : Bér‡gola Drama- turgs, 1995. 40p. 22cm. (BD
latga¬u dramas montøjums,L-4)
A reprint from original edition, arranged in two parallel columns.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Inteligentais bezdarbnîks. II.
Series: BD latga¬u dramas montøjums, L-4.

Va¬pîters, Bronislavs, 1899-
Jåru slimeiba / Tolivalds [pseud.] . Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1995.
p. 22cm. (BD latga¬u dramas montøjums,34)
p. 22cm.
Reprint from SAULEITE, no.5,7; no.6,7-9, no.7, p.5-6 (19 )
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Jåru slimeiba. II. Series: BD
latga¬u dramas montøjums, 34.

Va¬pîters, Bronislavs, 1899-
Patentéts inteligents. Komedija 3 célînüs. / Tolivalds [pseud.] . Vi¬åni,
Marijanu tip., 1929.; Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1995. 28p. 22cm.
(BD latga¬u dramas montøjums,28)
Reprinted from original edition.
Biographical data included.
1. Latgalian drama (Collections). I. Title: Patentéts inteligents II.
Series: BD latga¬u dramas montøjums, 28

##

LATGAÒU LUGAS GRØMOTØS:

Arbidåne, Skaidrîte, 1971- Düts devejam atsadüd.
Verîs: Réznes pasace~ys, p.7-15

Babre, Anita, 1972- Maizes klaips.
Verîs: Réznes pasace~ys, p. 17-20.

Bernåne, Sandra Gosts nu dabasim.
Verîs: Réznes pasace~ys, p. 21-24.

Cirßa, Lîga, 1973- Valna apze¬teitø børzda.
Verîs: Réznes pasace~ys, p. 25-31.

Daugule, Konstance, 1891-1947.
Gunsgråks.--
Verîs: DRAMAS, p.17-32.

Dimants, Anna, 1908-199?. Snîgpørsle~a
Verîs: DRAMAS, p.217-218.

Dimants, Anna, 1908-199?.
Jaunîßu vakaréßona.
Verîs: DRAMAS, p. 219-226.

DRAMAS, [latga¬u lugu krøjums Vl. Løça redakcijå} [Muenchen : Latga¬u iz-
devniceiba, 1977.
527p. ill. 23cm.
Contents: Latgalu dramatiskî dor- bi.-- K.Daugule, GUNSGRÅKS.-- Marija Eglåja
KËÇU VOKORS.-- Pîters Kalni~ß TOLKA, TOLKA BOLE–AM. LAIMES ZEME. ÈSKOTI
DOLØS.-- Madsolas Jo~ß. PRIN- CESES GLOB”JS. BORINEIÍI, ANDRYVA NAKTS
SAPNIS.-- Norberts Neikßånîts. PÅDEJAIS GODS. ZVONS.--Anna Dimants.
SNÈGPØRSLE–A-VYZBULEITE. JAUNÈÍU VAKAR”ÍONA. Ontons Zvîdris. SØPEITE.
BOLTAIS TÈSNESIS. TEIKA.-- Arturs Ru- benis.PSICHOLOGIJAS DOKTORANDA DO- NOTA
PUISÅNA APSASÈVØÍONA. ABRI- NEI GOLA NABYUS; lugu trejütne: VARI- BUÍA
TREJI DÅLI. DYUREITE MASKAÒU GOLMÅ. VYDVUDS PØRNØCE SÅTÅ.--
1. Latgalian drama (Collections). I. Løcis, Vladislavs, 1912-1984, ed.

Eglåja, Marija
Küçu vokors.
Verîs: DRAMAS, p. 33-44.

Eri~a, Ieva, 1972- Lobs ar lobu atsamoksoj.
Verîs: Réznes pasace~ys, p. 32-39.

Grißu¬onoka Iveta, 1972- Çumur¬s ar Pe¬uplési.
Verîs: Réznes pasace~ys, p. 40-43 .

Kalni~ß, Pîters, 1904-
Tolka, tolka bøle~am.
Verîs: DRAMAS, p.45-64.

Kalni~ß, Pîters, 1904- -- Laimes zeme
Verîs: DRAMAS, p.65-78.

Kalni~ß , Pîters, 1904-
Èskoti doløs.
Verîs: DRAMAS, p. 79-116.

Kempa, Konstancija,
verîs: Daugule, Konstance.

Kezika, Ligita, 1972- Kas meklej tys atrün
Verîs: Réznes pasace~ys, p.44-56.

K¬avinska, Antra, 1972- Íkaudamøs zøles.
Verîs: Réznes pasace~ys, p. 57-65.

Krava¬s, Osvalds, 1942-
Kéneña atmüda. Cytas O>K> lugas?

Kleperovas ludziñas. Pasaku ludziñu kråjums Artura Rubeña redakcijå.
Me‡ezere: Ber‡gola Dramaturgs, 1997. 70p. 23.cm. (BD lugu virkne,
nr.7)
Saturs:Kå ezéns Gabruks iemåcîjås draudzîbu. Luga bérniem vienå célienå.
(Raitis Dinka.). -- Ne jau cepure vainîga (jeb: Lem savu likteni pats.)
Pasaku luga divos célienos (Andra Gulbe). --Laimes un nelaimes meklétåjs.
Pasaku luga bérniem 2 ainas ar prologu (Sandra Kazemaka).-- Lem
Laimîte ko lemdama. Jauka pasaka viena célienå (Regina Ruza).-- Aizej
tur - nezin kur. Pasaku luga divos mazos célinieños (Juris Vizums).--
Neredzamais nezinkas. . Pamacîga pasaciña ka mîla uzvar naidu. Piecas
ainiñås. (Jelena Volkova).

Kuzmane, Inga, 1973-
Laimas gradzyns. Ludze~a deve~üs ainüs. Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1993.
20p. 23 cm. (Bér‡gola Dramaturga lugu vértine, 3)

Kuzmane, Inga, 1973-
Nakts saruna. Vi¬åni : "Kato¬u Dzeive", 1992. 32p. il. 22 cnm. ("Katø¬u
Dzeives" literarais pîlykums, no.4)
Contents: Myu‡eiba.-- Nakts saruna.-- Pi¬såtnîki lauküs.-- Nütykums me‡å.

Kuzmane, Inga, 1973- Nütykums me‡å.
Verîs: Nakts saruna, p. 17-29.

Kuzmane, Inga, 1973- Pi¬såtnîki lauküs.
Verîs: Nakts saruna, p. 10-16

Kuzmane, Inga, 1973-
Véja düvona. Bérzgalé : Bér‡gola Dramaturgs, 1994.
16p. 23 cm. (Bér‡gola Dramaturga lugu vértine, 5)

Kükøjs, Ontons, 1940-
Troks vai nu Rogovkas

Kükøjs, Ontons, 1940-
Køzas Latgolå

Ludbør‡s, Jø~s, 1913-1975,
Andriva nakts sapnis / Madsolas Jø~s
In Oluts, 6, 1944.
Verîs: DRAMAS, p. 129-136.

Ludbør‡s, Jø~s, 1913-1975,
Princeses gløbéjs.
Verîs: DRAMAS, p.117-122.

Ludbør‡s, Jø~s, 1913-1975,
Børineißi
Verîs: DRAMAS, p. 123-128.

Madsolas Jø~s , pseud.
verîs: Ludbor‡s, Jø~s,

Rancåne, Anna, 1959-
Francis Trasuns. Misterija seßøs ainøs.
In: Olüts, rokstu krøjums, nr. 8 (1992) p. 100-114.

*Réznes pasace~ys. Posoku lugu krøjums Arturs Rubena redakcejå. Bérzgalé :
Bér‡gola Dramaturgs, 1994.
103p. 23 cm. (Bér‡gola Dramaturga lugu vértine, 8)
Eisu ludze~u krøjums nu Rézeknes Augstßkolas Dramaturgijas kursa stu- dentém,
1994.g. rudinî, Rézekné, Artura Rube~a vadeibå. Originals uzraksteits
latviski.
Saturs: Skaidrîte Arbidåne. DËTS DEVEJAM ATSADUD.-- Anita Babre. MAIZES
KLAIPS. -- Sandra Bernåne. GOSTS NU DABASIM.-- Lîga Cirßa. VAL- NA
APZEÒTEITØ BØRZDA.-- Ieva Eri~a. LOBS AR LOBU ATSAMOKSOJ.-- Iveta
Grißu¬onoka. ÇUMURÒS AR PEÒUPL”SI. Ligita Kezika. KAS MEKLEJ TYS
ATRËN.-- Antra K¬avinska, ÍKAUDAMOS ZØLES.-- Lîga Saleniece, DIVPADSMIT
BRØÒI.-- Astrîda Selicka, KAI PRINCESE VØRNU CEPE.-- Gunta Svilåne. AR
ZALTA OBULU RËKÅ.-- Olga Íibanova. MAJPUÇEITES.-- JanînaVaivode, LEIDAKYS
PADËMS.-- Anita Veide-Íšestere, MONTRAUSS DA- BASËS.--

1. Latvian drama - Collections. 22. Latgalian drama - Collections. I. Rubenis,
Arturs Tålivaldis, 1927- ed. II. Series: Bér‡gola Dramaturga lugu
vertine, 8.

* - manuskriptå.

Rupai~s, Ontons
Kod pyrmî gai¬i dzîdoja, 1946.

Saleniece, Lîga, 1972- Divpadsmit brø¬i
Verîs: Réznes pasace~ys, p. 66-72.

Selicka, Astrîda, 1972- Kai princese vørnu cepe.
Verîs: Réznes pasace~ys, p. 73-76.

Svilåne, Gunta, 1971- Ar zalta obulu rükå
Verîs: Réznes pasace~ys, p. 77-84.

Íibanova, Olga, 1972- Majpuçeites.
Verîs: Réznes pasace~ys, p. 85-90.

Trepßa, Norberts, 1913-1972,
Pådejø vosora (Pédéjais gods?). Ko- medija 4 cél. / Norberts Neikßanîts,
In: Olüts 4, (1943)
Verîs: DRAMAS, p.137-179.

Trepßa, Norberts, 1913-1972,
Zvons, jaunatnes drama, 3. cél. / Nor- berts Neikßanîts
In: Olüts 1, (1943)
Verîs: DRAMAS, p. 180-216.

Vaivode, Janîna, 1972- Leidakys padüms.
Verîs: Réznes pasace~ys, p. 91-94.

Veide-Íšestere, Anita, 1972-
Montrauss dabasüs.
Verîs: Réznes pasace~ys, p. 95-102.

Vonoga, Veneranda,
verîs: Zepe, Veneranda, 1926-

Zepa, Veneranda, 1926-
Brø¬uks.
Verîs: Døvotøs dvéseles, p. 29-33.

Zepa, Veneranda, 1926-
Boña sîvîtes.
Verîs: Døvotøs dvéseles, p.34-41

Zepa, Veneranda, 1926-
Døvøtøs dvéseles. / Venerandas Zepas skotuves variants. Vi¬åni ; "Katø¬u
Dzeive", 1992. 44p. ill. 22 cm. ("Kato¬u dzeives" literarais pîlykums,
no.3)
Contents: Døvotøs dvésels.-- Brø¬uks. -- Boña sîvîtes.--
1. Latgalian drama. (Collections.) I. Title: Døvøtøs dvéseles. II. Brø¬uks.
III. Boña sîvîtes. IV. Klîdzéjs, Jånis, 1914- , jt. auth. V. Series:
"Kato¬u dzeives" literarais pîlykums, nr.3.

Zepa, Veneranda, 1926-
Garasteites nadorbi. Vi¬åni : "Katø¬u Dzeive, 1991? 33p. il. 22 cm ("Katø¬u
Dzeives" literarais pîlykums, nr. 1)
Contents: Zalta atslédze~u meklejüt (M.Latkovska).-- Sé~u tîsa (A.Rubenis).--
Veneranda Zepa.-- Teiksmu kara¬a atsagrißona.-- Reita zvaigzne.-- Lazdßnu
kopi.-- Garaazsteites nadorbi.-- Pøsoka par gaileiti Péceiti un kaçeiti
Jéceiti.

Zepa, Veneranda, 1926- Pøsoka par gaileiti Péceiti un kaçeiti Jéceiti.
Verîs: Garasteites nadorbi, p. 21-33.

Zvîdris, Ontons, 1911-1993?
Søpeite.
Verîs: DRAMAS, p. 227-240.

Zvîdris, Ontons, 1911-1993?
Boltais tîsnesis.
Verîs: DRAMAS, p. 241-272.

Zvîdris, Ontons, 1911-1993?
Teika.
Verîs: DRAMAS, p. 273-288.

MEKLEJAMØS LATGAÒU LUGAS

Çivle, Antonina. l,ugas???
Deksnis, J Òurdas Bernodetta, drama 5 cél., 1933.
-- Sv. Aloizija pasaukßana, drama 3 cél. (péc Boero) 1929.
Juchneviçs, Ontons. Navaineibas e~©eleits, drama 5 cél. 1932
Kårkle, Jurs, 1893-? Pasøkuma ßkülå, bårnu luga, tulk. J.Kårkle - autors
nazynoms. izdüta 1921.g..
Katlass, Jezups. A¬berta. Bezdibe~a molå. / Ozeits. 1936
-- Betlejemas staleits. (1924)
-- BEZDIBE–A MOLÅ. (1936)
-- CYTAS LUGAS???
Krops, Vacslavs, 1885-1928. Dzeivais myrü~s. MANUSKRIPTÅ?
Kruståns, Eduards, 1891-1953. Dzeives mutulî / saraksteita küpå ar J. Sprogi
(Sprügu?)
Krusts, Konst.,1912-1985. (Uzraksteitøs lugas nüzaudåtas?)
Latkovskis, Donots, 1912-1943 Karalis Visvaldis
Laurinoviça, Apalonija, 1886-1967. Nalaimé laime
-- Poßslapkaveiba (1913)
-- Íkola
Naaizmérstules tulk. lugas: Pådejø Flaviju dîna
-- Divs namérst.
Novickis, Aleksandrs, prel., 1888- Julija, drama, tulk. 1915
Plencinîks, Konst. Divi zaçi. 1937.
Pudåns, Jezups Lobøkø da¬a, drama 1 cél. / Skudre [pseud.] In: Draugs, 1931,
no.1.
-- Pi Kristus! Drama 5 cél. In: Draugs, 1931, no.4-8 un atsev. grømotå, 1921.
Rancåns, Nikodems, 1870-1933. Ivanovs Povuls; fantastiska opera nu slynka
ßkolåna dzeives.
-- Kaida luga, bez nusaukuma
-- Locs, Çehova lugas tulk.
-- Spüks. (Rødeita Rézeknes bazneicas ßkolas izrødé)
Rubyns, Ontons, 1885-?
-- Pi advokata uc. tulkojumi.
Rupai~s, Ontons. Lels cylvåks un pots sovs kabylovskis In: Latgolas vørds,
1930, no. 42-Nav vysa îspista?
-- Nu e¬~es pi cylvåkim. Manuskriptå?
-- Teatris bez teatra. Manuskriptå?
Skrinda, Ontons, 1881-1918 Katreite. Pédéjî divi rub¬i. Odums un Iva. (
tulkojumi nu pü¬u voludas).
Sinkeviçs, Stanislavs, 1906-1936. Asiñaina gaisma, drama 3 cél. Manuskripts,
nüdüts Latgolas ßkola red.
Sprüga, Ignats? Véja grøbeklis
-- Dzeives mutuŸs
Tabine, Rozalija, 1890-1965.
-- Zofija un viñas meitas, drama 2 cél.1925; / Naaizmérstule.
Vaivods, Julijans, kardinals, 1895-1990, Mozo Nelle / Oluts. 1921?
Viktors. Alkohola søpu bårns, bådu luga 2 cél. In: Latgolas zemnîku
kalenders, 1930.
Vyzu¬s, O Qü vadis? Drama. 1935.

ÓÓÓ

ARTURA RUBENA
UZRAKSTÈTO LUGU SARAKSTS,
Me‡ezeres izdevums, 2001.g.

Uzrådîtais cipars noråda lugas uzrakstîßanas secîbu. Uzrådîtais gads apzîmé
sarakstîßanas laiku. Tituli latviski, latgaliski vai angliski apråda ku®å
valodå lugas teksts pieejams. Parastais fonts apzîmé tais apråda lugas
pirmtekstu.

1.séjums:
Tikumiñi sidrabiñu vizinå = Tykumeñi sudobreñu vyzynoj;
14. Balta nåca sérdienîte (1975) = Bolta nøce børeineite.
15. Bezbailis meklé bailes (1975) = Bezbai¬s meklej baimi = Fear for
Fearless;
17. Es uzkåpu kalniñå (1976) = Es uzkøpu kalñeñå;
18. Taisnu mü‡u nodzîvot (1976) = Taisnu myu‡u nüdzeivøt;
19. Pats par savu naudu dzéru; (1976)= Pats par sovu naudu dzéru;
22. Solîtais makå nekrît jeb Vîrs un vårds. (1977) = Süleitais mokå
nakreit;
24. Måkoñkalna pils dårgumi (1978) = Møku¬kolna pils dørgumi;

2. séjums:
Naatrostø Latgolas grømota = Neatrastå "Latgolas grømota".
29. Kur Maltas yudini burbulej (1980) = Kur Maltas üdeñi burbulé .
37. Ai za¬ø leidaceña (1986) = Ai za¬åi lîdaciña! = Help Me Catch the
Greenest Pickerel.
39. Kü Iças yudiñi aizskoloj (1990) = Ko Iças üdeñi aizskalo
38. Dusme, kas tevi atrîbs, kas atmoksøs (1989) = Dusma, kas tevi atriebs,
kas atmaksås?
35. Véjs pøri azarim (1983) = Véjß påri ezeriem.
36. Vîsols pøri pi¬skolnim (1984) = Viesulis påri pilskalniem.
33. Kauprå køpu pasavért (1982) = Kauprå kåpu skatîties.

-73-
3. séjums:
Abrenes gals = Abrinei gola nabyus,:
13. Varibüßa treji dé li (1971) = Varibußa treji dåli
8. Latvießu doktors Fausts, jebßu: Dürîte Maskalijas galmå (1964) =
Dyureite maska¬u golmå = Abrenian Faustus;
11. Vidvüts pårnåca måjas. (1970) = Vidvuts pørnøce såtå;
Tå pati vecå labå "sasamîléßanås"
16. Psicholo©ijas doktoranda Donåta Puisåna apsasievoßanas, jeb:
Izîréjamais dzîvoklis. (1974) = Izîréjamais dzeivüklis = Rooms for
Rent
20. Paidago©ijas ma©istra Jåña Rudzåta sasamîléßanås, jeb: Izjukußais
bildinåjums. (1974). = Izjukußais byldynøjums;
21. Filolo©ijas ma©istra Jezupa Kurçina sasaprecéßanås, jeb: Neparedzétås
saistîbas. (1975)

4. séjums:
Sadzîves straujajos vi¬ños;
26. Aizver actiñas un smaidi (1979)
40. Atspiedies pie manas krüts...; (1990)
27. Lai miers ar tevi (1979)
28. Koléga lüdzu nepukstiet (1979)
41. Pelni, pelni, pî߬i, pî߬i (1990) Ashes to Ashes, Dust to Dust.
25. Latviskais mîlas plosts (1979)
32. SuperDuperBumerRangs (1982)
30. Dzîvîbas maize bérniñiem (1981) 43p.

5-6. séjums:
Pasaules pilsoña pasaulîgie piedzîvojumi. Piecpadsmit lugas:
44. Cîßi naatlîkama padareißona. (1993) Ziepes, smalkåkas par mîlu. Büs
ziepes, smalkåkas par mîlu. 44p.
42. All chickens at heart (1990) = Cålîßi, mîlulîßi... 24p.
47. Ciemiñß no Cåbu¬iem (1995) 40p.
46. Cintijas cildenå cerîba (1994). 49p.
49. Es jau redzu tev ir cits. (1996) 52p.
50. Irbes ßauti jüriñå. (1996) 36p.
48. Izcel mani maliñå. (1996) 52p.
43. Kumeliñß sidrabiña pakaviem. (1992) 54p.
45. Lielås mui‡as mazå saimniece. (1993) 44p.
51. O‡u-‡å‡a Paugureñüs. (1996) 46p. = Pauguriñu o‡u-‡å‡a
68. Visa sievas måksla. (1998) 37p.
65. Putnu tiesa. (1997) 36p.
66. Uzticîbas smagå nasta. (1997) 41p.
72. Íyupoj munu augumeñu. (1999) = Íüpo manu augumiñu,
73. Sagaidot Ìirtu.
-74-
7. séjums:
Sîkaliñas, sîkaliñas, sîkaliñas. 20 îsås lugas.
64. Atkal atdzimis, jebßu trimdas Romeo. (1997) 17p.
52. Augstas laimes. (1996) 8p.
54. Bez vainas vainîgie. (1996) 22p.
9. Ciemiñß no Mårsélijas (1965) 10p.
70. Çüçuçiças çiçuçiña. (1998) 11p.
59. Diri©enta nedienas, jeb kad biedrîbas priekßnieks precas. (1996) 12p.
34. Èsåka lîgava (1983) 10p.
69. Jumpravas svîta. (1998) 9p.
71. Kirkes kalneñå, poßu Bér‡golå. (1998.) 12p.
56. Nabaga unçuks. (1996) 7p.
58. Prastiñß taisa kråsainu ‡urnålu. (1996)
53. Profesora Reizviena zinåtniskå metode. (1996) 25p.
10. Stunda klasé . (1991) 9p.
60. Tevi mîlu, vectétiñ. (1996) 10p.
61. Tikpat kå atraidnis. (1996) 15p.
63. Trimdu¬a bédu pilnais liktenis. (1996) 13p.
55. Vecmåmiñas gaisîgå gaigala. (1996) 8p.
67. Vedeklîña gaida. (1997.) 19p.
62. Zagßus vien tumså. (1996) 19p.
57. Ûürija sprie‡ tiesu. (1996) 19p.

8. séjums:
Agrînais septiñnieks: (Agrînais çetrinieks un trijnieks)
1. Jaunå audze (1990; 1946).
6. Gaisma. (1950; 1995) 39p.
3. Tilts par plaßo jü®u. (1947) 27p.
7. Tétis mani ¬oti mîl (1950; 1991)
4. Zieme¬u kaislîba (1948; 1991)
2. Ka®a noziedznieki (1947; 1993) 47p.
5. Spé¬u nakts (1954; 1991)

Viests itamâ neitî

  • Latgalu lugu bibliografeja (apsavârta 1067 reizis)
    Arturs Rubenis (user-2injjtm.dialup.mindspring.com) -- Catûrtdiò, 2001 gods apreïa (sulu) mieneða 26 dînys 18 stuòdçs 46 mynotûs

 

Nûsyuteit atsaceiðonu

Vuords, pavuorde:
E-posts adress:
Tema:
Viests:

 

Apsavçrt neits | Nûsyuteit atsaceiðonu | Saroksts | Pyrmuokejuo viests | Cyta viests
Dûmu meits/viestu eile vasals dora iz WebBBS 2.25 i Majordomo 1.94.4.
Kûpâsalaids, piïneiguojs i latgaliskuojs © 2000 Aòss Ataols Bierzeòð        Myusu E-posta adress: latgola@latgola.lv